עדכונים בסקרינר

הסקרינר מעודכן כעת עם הדוחות החדשים של הרבעון השלישי של שנת 2015.

גבי זי.